Khung vách ngăn Framewall U 63-64
Khung vách ngăn Framewall U 75-76
KHUNG VÁCH FRAMEWALL U 90-92 -1
Khung vách ngăn Framewall U 100-102