Nhà máy Hory Việt Nam

Dự án: Nhà máy Hory Việt Nam

Địa điểm: KCN Long Đức, Tỉnh Đồng Nai
Quy mô: 20.000 m2
Ngày khởi công: 10/2013
Nhà máy Hory Việt Nam