Lam chắn nắng C85Lam chắn nắng C85-12

Khung vách ngăn

Lam chắn nắng C85