Keo Xử Lý Mối Nối Chống Nứt Dura

Sản phẩm là hỗn hợp keo xử lý khe nối trộ sẵn, được đóng thùng theo khối lượng cố định, có dạng keo lỏng màu trắng.